Obchodné podmienky

 

Vztah medzi Klientom a firmou In Motion. s.r.o (dalej len „nájomca a prenajímateľ) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.

Zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká podpísaním nájomnej zmluvy obidvomi stranami (v dvoch vyhotoveniach) a po obdržaní zálohy vo výške 50% ceny.

Stornovacie poplatky
Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

 • do 30 dní pred začiatkom výletu 0% zálohy
 • do 14 dní pred začiatkom výletu 30% zálohy
 • do 7 dní pred začiatkom výletu 50% zálohy
 • menej ako 7 dní pred začiatkom výletu 100% zálohy

Zmeny a zrušenie objednávky zo strany prenajímatela
Prenajímatel má právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážd, víchrice). V tom prípade bude nájomcovi vrátená záloha v plnej výške.
Ďalej si prenajímateľ vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že nájomca alebo osoby ním zastúpené javia známky nadmerného požitia alkoholu alebo iných návykových látok. V takomto prípade nebude nájomcovi vrátená záloha.

Odovzdanie a prevzatie predmetov nájmu
Prenajímatel sa zaväzuje, že predmety nájmu budú odovzdané nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnutý úcel. Nafukovacie clny budú pri odovzdávaní nájomcovi a preberaní prenajímatelom v nafúknutom stave a skontrolované obidvomi stranami. Taktiež nepremokavé barely, prípadne vaky budú skontrolované, ci nejavia známky poškodenia. Za zhoršenie technického stavu predmetov nájmu v priebehu splavu, ako aj za škody spôsobené na majetku nájomcu a iných osôb, nesprávnym používaním predmetov nájmu, nenesie prenajímatel zodpovednost.

Zodpovednost za vybavenie a náhrada škody
Nájomca sa zaväzuje používat predmety nájmu len na účely, na ktoré sú určené a to obvyklým spôsobom. Predmety nájmu sú určené na vodnú turistiku a je nutné ich chrániť najmä pred poškodením teplom (napríklad otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia, včasným odpustením vzduchu s následným znížením tlaku v člne. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia predmetu nájmu je nájomca povinný uhraditťobstarávaciu cenu predmetu nájmu do 15 dní prenajímateľovi. Za nadmerné opotrebovanie predmetu nájmu spôsobené nedbalostou, hrubým zaobchádzaním a podobne, sa nájomca zaväzuje uhradiťnáklady na jeho opravu. Výšku náhrady urcč prenajímateľ. Pokiaľ nájomca nezaplatí prenajímatelovi náklady na opravu, náhradu za stratu predmetu nájmu, prípadne nájomné v stanovenom termíne, zaväzuje sa uhradiť penále z oneskorenia vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.
Predmety nájmu sa nájomca zaväzuje vrátit do 20.00 hod v deň ukončenia nájmu (ak nie je dohodnuté inak).
Pri nedodržaní termínu vrátenia predmetu nájmu v termíne, ktorý je stanovený nájomnou zmluvou bude nájomcovi účtovaná dvojnásobná cena jednodňového nájmu za každý začatý deň omeškania.

Spôsob úhrady
Úhradu zálohy nájmu môže nájomca realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet.
Peňažný ústav: FIO Banka
Číslo účtu: 2700163694 / 8330
Cena nájmu je stanovená platným cenníkom. Doplatok ceny uhradí Klient vždy v hotovosti pri prevzatí vybavenia (ak nie je dohodnuté inak).

Ostatné ustanovenia

V prípade, že nájomca podáva záväznú objednávku v prospech ďalších osôb, zaväzuje sa, že prevezme všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy i za osoby, ktoré zastupuje. Nájomca ako aj osoby ním zastúpené, ktoré sa zúčastňujú splavu tento absolvujú na vlastnú zodpovednosť.

FIO Banka, č.ú: 2700163694 / 8330

GDPR – Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Nájomca dáva prevádzkovateľovi uzatvorením nájomnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, za účelom jeho riadnej identifikácie ako zmluvnej strany nájomnej zmluvy a na účely zabezpečenia riadneho plnenia povinností zmluvných strán z nájomnej zmluvy, ako aj za účelom ďalšieho poskytovania služieb prevádzkovateľom nájomcovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nebude ich obchádzať. Prevádzkovateľ bude odovzdané osobné údaje využívať za účelom poskytovania služieb nájomcovi. Nájomca pri odoslaní objednávky berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený s nariadením (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si služby prostredníctvom webovej stránky www.hastrman.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka.

Svoju informačnú povinnosť voči nájomcovi v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov nájomcu pre účely plnenie zmluvy o nájme, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností prenajímateľa plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom osobných údajov je spoločnosť In Motion s.r.o., ktorá vám prenajíma športové vybavenie na splav Hrona. Sídlo spoločnosti je: Riečka 102, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Fakturačné údaje:

IČO: 36 802 522
DIČ: 2022407376

Zapísaná v o. r. okresného súdu Banská Bystrica

sekcia: Sro, vložka č.: 13325/S (ďalej len „správca“).

 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Andrej Kolárik, tel: 0915 814 917
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je spracovanie nájomnej zmluvy za objednané služby správcom voči Vašej osobe.
 • Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa (na účely zaslania informácií o splave a komunikáciu so zákazníkom ohľadom uskutočnenia splavu Hrona). Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@hastrman.sk,
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019